CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Daniel Garcia Paricio, propietari d’aquest domini (cirurgiaesteticaandorra.com) en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Acord estarà regulat i serà interpretat d’acord amb la legislació Andorrana sense donar efecte a cap principi que suposi un conflicte amb la legislació vigent. Si qualsevol condició d’aquest Acord resulta ser il·legal, nul·la de ple dret, o per qualsevol motiu no és aplicable, aquesta condició es considera eliminada d’aquest Acord i no afectarà la validesa i aplicació de les condicions restants. Aquest és l’Acord íntegre entre les parts pel que fa a el tema a què fa referència.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Daniel Garcia Paricio no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Daniel Garcia Paricio no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web cirurgiaesteticaandorra.com ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de Daniel Garcia Paricio com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de Daniel Garcia Paricio

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació: * Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web. * Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web. * Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Daniel Garcia Paricio pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. Daniel Garcia Paricio ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. A l’utilitzar cirurgiaesteticaandorra.com, vostè accepta no dependre de la fiabilitat de la informació que en ells s’ofereix. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, encara que sense limitar-se a aquesta, Daniel Garcia Paricio serà considerat responsable de la fiabilitat que vostè concedeixi a aquesta informació, com tampoc serà responsable de qualsevol perjudici directe, incidental, especial, derivat, indirecte o punitiu que resulti de l’ús o de la incapacitat d’usar els materials inclosos al lloc web o en qualsevol altre lloc vinculat a aquests mitjançant enllaços, inclosos els continguts que es publiquen a les seves pàgines, tot i que en Daniel Garcia Paricio hagi estat advertit de la possibilitat de aquests perjudicis. També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web tenen finalitats merament informatives i d’entreteniment.

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

El lloc web de Daniel Garcia Paricio, incorpora les salvaguardes adequades, i utilitza la tecnologia estàndard del sector per millorar la seguretat, integritat, exhaustivitat, exactitud i protecció de les dades personals que té recopilats, i ha establert les precaucions raonables per protegir aquesta informació de possibles pèrdues o mals usos. Les seves normes sobre protecció de dades i seguretat es revisen periòdicament i es milloren quan és necessari, i s’esforça per assegurar que només les persones autoritzades puguin accedir a la informació que vostè proporciona.

Daniel Garcia Paricio declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, Daniel Garcia Paricio no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus. Daniel Garcia Paricio no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Daniel Garcia Paricio realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Daniel Garcia Paricio així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria . Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de Daniel Garcia Paricio En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Daniel Garcia Paricio o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit de el Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut de qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Daniel Garcia Paricio En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Daniel Garcia Paricio, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. Daniel Garcia Paricio és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través de l’correu electrònic . Daniel Garcia Paricio en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de Daniel Garcia Paricio, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a Daniel Garcia Paricio per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Daniel Garcia Paricio, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment . Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de Daniel Garcia Paricio D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, Daniel Garcia Paricio queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per Daniel Garcia Paricio per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Daniel Garcia Paricio sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Daniel Garcia Paricio Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de Daniel Garcia Paricio sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes. Daniel Garcia Paricio no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners , enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Daniel Garcia Paricio. La propietat i gestió de www.cirurgiaesteticaandorra.com correspon al Daniel Garcia Paricio. Cap material d’aquesta web o de qualsevol altre lloc la propietat, gestió, llicència o control correspongui al Daniel Garcia Paricio pot ser copiat, reproduït, reeditat, carregat o publicat a la xarxa, ni transmès o distribuït de cap manera, exceptuant la descàrrega de una còpia dels materials en un únic ordinador per al seu ús domèstic, personal i no comercial, sempre que es mantingui intacta la informació de l’autor i dels drets de propietat. La modificació dels materials o el seu ús amb qualsevol altre fi suposa una violació dels drets d’autor i de propietat de Daniel Garcia Paricio. A efectes d’aquest Acord, queda prohibit l’ús d’aquests materials en qualsevol altre lloc web i en qualsevol altre entorn d’ordinadors connectats en xarxa.